Bảng giá ép kính Oppo

*** Lưu ý: Công tháo ráp sẽ tùy theo độ khó của máy từ ( 50k-100k )

Thay ép mặt kính màn hình Realme C2350k
Thay ép mặt kính màn hình Realme C1350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R17 Pro500k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A5S450k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo Reno600k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F11450k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F11 Pro500k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N3 (R5206)600k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 lite 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F3 Plus 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F5 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F7 350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A11/ Joy 3  200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A31/ Neo 5  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A33/ Neo 7  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A37/ Neo 9 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A39/ Neo 9s 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A51/ Mirror 5 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A59/ F1S 350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A71/ F1S 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo A83 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo N1 mini/ N5111 400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1001/ R1011/ Joy/ Joy plus 200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1S/ R1K/r8001 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2001/Yoyo  200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R2017300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3/ R7007 300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R3001/ Mirror 3  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R5  300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 lite (kính)  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7S  300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R7 PLUS 350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9 plus500k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1s300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo F1 plus300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R1C 250k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R811 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8113 350k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R817/ Mirror250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R819/ Mirror250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R821/ Find Muse 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R827150k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R829/ R1  250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R831/ Neo/ R831K Neo 3 200k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R8026 250k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9007 400k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U707/ Find Way S  300k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo U7015/ Find Way S  350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X9006/ X9007/ Find 7a  300k 
Thay ép mặt kính màn hình Oppo X909/ Find 5  200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo R9  350k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo RIIS  200k
Thay ép mặt kính màn hình Oppo RI5  200k