Bảng giá mở iCloud iPhone

iPhone 4 Liên hệ
iPhone 4S Liên hệ
iPhone 5 900k 
iPhone 5S 1200k
iPhone 6 2000k
iPhone 6S 2300k
iPhone 6 Plus 2300k
iPhone 6S Plus 3400k
iPhone 7 4300k
iPhone 7 Plus Liên hệ
iPhone 8 Liên hệ
iPhone 8 Plus Liên hệ
iPhone X Liên hệ