Bảng giá mở iCloud iPhone

iPhone 4Liên hệ
iPhone 4SLiên hệ
iPhone 5900k 
iPhone 5S1200k
iPhone 62000k
iPhone 6S2300k
iPhone 6 Plus2300k
iPhone 6S Plus3400k
iPhone 74300k
iPhone 7 PlusLiên hệ
iPhone 8Liên hệ
iPhone 8 PlusLiên hệ
iPhone XLiên hệ